Thời khóa biểu Thủ Đức
Các bạn vui lòng download file về máy!
28CCHT01&03_KG27.7&15.8 (update 24.9);    ( 24/09/2018 )
29CCAN_HT01_ KG 4.2018 (update 22.9);    ( 22/09/2018 )
28CCAN02_2018 (update 22.9);    ( 22/09/2018 )
28CCAN03_2018 (update 22.9);    ( 22/09/2018 )
27CCDH01:TK ĐH_2018 (updated 22.9);    ( 22/09/2018 )
27CCAN02:ANM _2018 (updated 22.9);    ( 22/09/2018 )
28CCLM02_2018 (update 22.9);    ( 22/09/2018 )
29CCAN_HT_03_KG 8.2018 (update 22.9);    ( 22/09/2018 )
27CCHT01: QTM 2018 (updated 22.9);    ( 22/09/2018 )
27CCLM02: LTMB_2017 (updated 22.9);    ( 22/09/2018 )
28CCDH02_2017 (update 22.9);    ( 22/09/2018 )
Lịch ôn & thi TN khóa 26 ngành ANM&QTM - 26CCAN01 &26CCHT02;    ( 23/03/2018 )
TKB AV 3,4, 5_ K28_28CCHT01,03 & 28CCAN02,03_ACPI_10.3.18;    ( 09/03/2018 )
Tuần sinh hoạt định hướng & ứng dụng CNTT vào học tập khóa 28 (Đợt 2 Ngày 25.7.2017);    ( 03/08/2017 )