Quy định về việc cấp và sử dụng thẻ sinh viên (9.2014)
 

Cấp và sử dụng thẻ sinh viên (SV) nhằm đảm bảo cho việc quản lý SV của Trường đúng theo quy định của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội; nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong học tập và rèn luyện của SV, góp phần xây dựng môi trường học tập văn minh, lịch sự và tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ trật tự an toàn nhà trường. may pha ca phe

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP VÀ SỬ DỤNG THẺ SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CĐN CNTT iSPACE

***

 

Điều 1.        Mục đích và phạm vi áp dụng

1.1.  Mục đích

-     Cấp và sử dụng thẻ sinh viên (SV) nhằm đảm bảo cho việc quản lý SV của Trường đúng theo quy định của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội;

-     Nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong học tập và rèn luyện của SV, góp phần xây dựng môi trường học tập văn minh, lịch sự và tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ trật tự an toàn nhà trường.

1.2.  Phạm vi áp dụng

-     SV đang học tập tại Trường CĐN CNTT iSpace. Mỗi SV được cấp duy nhất một thẻ SV.

Điều 2.        Các quy định chung

2.1. Phạm vi sử dụng

-     Trong phạm vi nhà trường:

o    SV phải đeo thẻ khi học tập, kiểm tra/thi, tham gia sinh hoạt tại trường (ra vào trường, vào lớp học, thư viện, xưởng thực tập, sử dụng các dịch vụ,…);

o    SV phải xuất trình thẻ khi được Giảng viên (GV), cán bộ - nhân viên yêu cầu;

-     Ngoài phạm vi nhà trường:

o    SV được sử dụng thẻ để thực hiện các quyền ưu đãi, ưu tiên, các dịch vụ xã hội;

o    Xác nhận nhân thân theo các quy định của Nhà nước và của các doanh nghiệp có chính sách ưu đãi, ưu tiên đối với SV.

2.2. Thời hạn sử dụng

-     Thẻ SV chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian học tập tại Trường;

-     Thẻ SV không có giá trị sau khi SV tốt nghiệp, thời gian bảo lưu; thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập, thôi học, chuyển trường.

2.3. Nội dung và hình thức

-     Nội dung và hình thức thẻ SV theo quy định của Trường, bao gồm thông tin về họ tên SV, ngày sinh, mã số SV, khoa chuyên môn và thời hạn sử dụng thẻ (thời hạn tối ta của khóa học);

-     Thẻ được cấp phát bao gồm: Thẻ, bao nhựa và dây đeo.

Điều 3.       Cấp phát và sử dụng thẻ

3.1. Cấp thẻ lần đầu

-     Tất cả SV trúng tuyển vào Trường, sau khi hoàn thành các thủ tục nhập học sẽ được cấp miễn phí lần đầu để dùng trong toàn khóa học;

-     Thời gian cấp thẻ: 02 tuần đầu sau khi khai giảng khóa học.

3.2. Cấp lại thẻ

-     SV khi bị mất thẻ hoặc đổi thẻ (do thay đổi thông tin, hư hỏng,…) phải làm đơn xin cấp lại thẻ (theo mẫu), nộp lệ phí làm lại thẻ;


Mẫu thẻ liên kết sinh viên iSpace - AgribankMẫu thẻ sinh viên iSpace


-     Phòng Đào tạo làm và cấp lại thẻ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn xin cấp lại thẻ có xác nhận đã nộp lệ phí.

-     Lệ phí cấp lại thẻ:

o    Trường hợp do thông tin trên thẻ bị in sai, hỏng (lỗi in ấn), SV được miễn lệ phí cấp lại thẻ;

o    Trường hợp thẻ bị gãy, hỏng, bảo quản kém, mất thẻ, SV phải nộp lệ phí cấp lại thẻ là 20.000 đồng/lần.

Điều 4.        Tổ chức thực hiện

4.1. Trách nhiệm của SV

-     Giữ gìn, bảo quản tốt thẻ SV được cấp, tránh làm hư hỏng, mất mát;

-     Tuân thủ những qui định về sử dụng thẻ;

-     Không được sử dụng thẻ của người khác, thẻ đã hết giá trị sử dụng;

-     Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa Trường khi đeo thẻ để làm những việc vi phạm pháp luật hoặc không đúng với mục đích sử dụng thẻ theo quy định.

4.2. Trách nhiệm của Phòng Đào tạo

-     Tổ chức việc cấp thẻ, cấp lại thẻ, thu hồi thẻ SV theo quy định của Trường;

-     Phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở SV thực hiện đúng quy định về sử dụng thẻ SV.

4.3. Trách nhiệm của Khoa chuyên môn/GV và Ban Cán sự lớp

-     Phổ biến, theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở SV của lớp thực hiện nghiêm túc quy định;

-     Tổng hợp, đánh giá tình hình sử dụng thẻ SV của tập thể lớp để làm cơ sở cho việc đánh giá điểm rèn luyện và xét thi đua khen thưởng cho cá nhân và tập thể lớp.

Điều 5.       Điều khoản thực hiện

-     Quy định này có hiệu liệu từ ngày ký. Những văn bản có nội dung trái với quy định này điều được bãi bỏ;

-     Trong quá trình thực hiệu nếu có phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời cho Phòng Đào tạo để xem xét, điều chỉnh;

-     Các Trưởng đơn vị, GV, SV có trách nhiệm thi hành quy định này./.


Hiệu Trưởng

(Đã ký)


ThS. Nguyễn Hoàng Anh

Quay lại