Lịch ôn & thi TN khóa 25 ngành TKĐH & LTMB (update 24.12)

SV  xem lịch thi và ôn thi Tháng 12/2016 & tháng 1/2017:

Tải file tại đây ;

 

Quay lại