27CCAN, HT02 Tháng 4 và 9/2016 : ANM & QTM (updated 22.10)

Sinh viên xem lịch học hàng tuần. 

Lịch học của khóa 27CCAN, HT 02 đợt T4&T9/2016: Bắt đầu tách lớp từ môn KTMT => SV Xem TKB mới theo từng ngành học

Tải file tại đây ;

 

Quay lại