Tuần sinh hoạt định hướng & ứng dụng CNTT vào học tập khóa 28

SV vui lòng xem lịch học quý 2:

Tải file tại đây ;

 

Quay lại