Thời khóa biểu Thủ Đức
Các bạn vui lòng download file về máy!
28CCHT,DH,LM02_2017 (update 16.9);    ( 15/09/2017 )
27CCLM02: LTMB_2017 (updated 16.9);    ( 15/09/2017 )
28CCHT&AN01_2017 (update 16.9);    ( 15/09/2017 )
28CCAN03_2017 (update 16.9);    ( 15/09/2017 )
27CCDH01:TK ĐH_2017 (updated 16.9);    ( 15/09/2017 )
27CCAN02:ANM _2017 (updated 16.9);    ( 15/09/2017 )
26CCAN01_Quy3.2017 (update 16.9);    ( 15/09/2017 )
26CCHT02_2017 (updated 16.9);    ( 15/09/2017 )
27CCHT01: QTM 2017 (updated 16.9);    ( 15/09/2017 )
26CCDH02_2017 (updated 12.8);    ( 12/08/2017 )
26CCLM02_2017 (updated 12.8);    ( 12/08/2017 )
25CCAN03_2016 (updated 12.5);    ( 12/08/2017 )
Tuần sinh hoạt định hướng & ứng dụng CNTT vào học tập khóa 28 (Đợt 2 Ngày 25.7.2017);    ( 03/08/2017 )