Thời khóa biểu Thủ Đức
Các bạn vui lòng download file về máy!
28CCAN01_2017 (update 20.1);    ( 19/01/2018 )
28CCAN03_2017 (update 20.1);    ( 19/01/2018 )
27CCDH01:TK ĐH_2017 (updated 20.1);    ( 19/01/2018 )
27CCAN02:ANM _2017 (updated 20.1);    ( 19/01/2018 )
28CCLM02_2017 (update 20.1);    ( 19/01/2018 )
28CCHT01&03_KG27.7&15.8 (update 20.1);    ( 19/01/2018 )
27CCHT01: QTM 2017 (updated 20.1);    ( 19/01/2018 )
27CCLM02: LTMB_2017 (updated 20.1);    ( 19/01/2018 )
28CCDH02_2017 (update 20.1);    ( 19/01/2018 )
28CCAN_KG20.10 (update 20.1);    ( 19/01/2018 )
Lịch ôn & thi TN khóa 26 ngành TKĐH<MB - 26CCDH,LM02;    ( 15/12/2017 )
26CCAN01_Quy3.2017 (update 9.12);    ( 07/12/2017 )
26CCHT02_2017 (updated 9.12);    ( 07/12/2017 )
Tuần sinh hoạt định hướng & ứng dụng CNTT vào học tập khóa 28 (Đợt 2 Ngày 25.7.2017);    ( 03/08/2017 )